WRIS’i POOLT KOOSTATAVATE PAKETTREISIDE ERITINGIMUSED

Wris pakettreiside vastutav reisikorraldaja on aktsiaselts Wris, registrikood 10280259, aadress Narva mnt 7 d, Tallinn 10117 (edaspidi Wris ja ka reisikorraldaja).

Wris pakub oma kõikidele pakettreisidele täielikku ehk 100% finantskaitset Gar-Bo Försäkring AB tagatisel. Reisija võib kindel olla, et sellise ebatõenäolise juhtumi korral kui Wris’i maksejõuetus, tagastatakse talle kõik tasutud summad, mille eest ei ole teenust saadud.

Wris on kantud Majandustegevuse Registrisse reisikorraldajana, registreerimisnumber TRE000131, kande ametlik teave kättesaadav siin.

Wris pakettreisidele kohaldatakse kehtivat turismiseadust ja võlaõigusseaduse pakettreiside peatükki, pakettreiside üldtingimusi ja käesolevaid pakettreiside eritingimusi (nimetatud ka pakettreisileping või leping).

Wris vastutab oma reisijate ees pakettreisilepingus sisalduvate reisiteenuste osutamise eest olenemata sellest, kas Wris osutab neid teenuseid ise või osutavad neid teised reisiteenuste osutajad.

1.Üldsätted, reisikorraldaja vastutus
Wris’i individuaalselt koostatavate pakettreiside teostamiseks kasutatakse reisiteenuste pakkujaid näiteks lennuvedajad, bussivedajad,  majutusteenuse pakkujad, ekskursioonide pakkujad jne. Wris on sõlminud teenusepakkujatega lepingud ning vastutab selle eest, et reisija saab teenused, mis ta on vastavalt lepingule ostnud.

Kui mistahes põhjusel ei saa reisija ostetud teenust, peab ta võtma ühendust Wris klienditeenindusega vahetult sel hetkel, kui tal on õigus nimetatud teenust saada.

Reisikorraldaja ei vastuta nende korralduste ja teenuste eest, mis pakettreisis ei sisaldu, nagu näiteks need teenused, mis reisija on ise mujalt ostnud või teenused, mis on hiljem üksikult ja eraldiseisvalt ostetud.

Pakettreisi kuuluvatele lennupiletitele, lennule kaasa võetavale pagasile ja muudele transpordiga liituvatele asjadele, nagu näiteks toitlustamine lennul, kohaldatakse pileti väljastanud ja transpordiga seotud lennufirmade veotingimusi ning rahvusvahelisi lennunduseeskirju.

Reisikorraldajal või reisiteenuse pakkujatel on vastavalt tegelikele reisiteenuste korraldamise võimalustele õigus korraldada reisija reis kõrgema kvaliteediga kui reisija poolt tehtud tellimus seda eeldab, aga reisikorraldajal puudub sellisel juhul kohustus jagada samasuguseid soodustusi kõikidele reisijatele.

Lastega välisriiki reisimise tingimustega tuleb tutvuda Välisministeeriumi veebilehel (http://reisitargalt.vm.ee/lastega-reisimine/). Palume tähele panna, et alla 18-aastaste laste (vanusepiirang võib ka kõrgem olla) õigust reisida ilma hooldajata võivad piirata nii ametivõimud, veoettevõtted kui majutusasutused. Alaealisi puudutavad reisitingimused tuleb alati enne üle kontrollida lähteriigi, sihtkohamaa ja transiitmaade ametivõimudelt, kuna osades riikides on täpselt kindlaks määratud, milline see luba peab olema.

Pakettreis sisaldab neid teenuseid ja korralduslikke tegevusi, mis on reisija ja reiskorraldaja vahel kokku lepitud. Lepingu sisu hinnates arvestatakse kõiki enne lepingu sõlmimist kirjalikult või elektroonilisel teel teatatud lepingueelset infot, lepingutingimusi, standardinfo teabelehte ja muud kõnealust reisi puudutavat seadusega määratud informatsiooni.

Wris ei soovi piirata oma vastutust reisija ees, aga palub arvestada, et kuna Wris korraldab ka seiklus- ja spordireise, pakub Wris reisi ühe osana tegevusi, mis on seotud suuremate riskidega kui tavapärased puhkusereisid. Wris’i juures oma broneeringut tehes kinnitab reisija ja nõustub, et olete aru saanud teatud tegevustega seotud suurematest riskidest. Vaatamata eeltoodule vastutab Wris reisilepingus sisalduvate reisiteenuste osutamise eest ning tegutseb reisija tellimuse osaks olevate teenuste pakkumisel mõistliku vilumuse ja hoolikusega. Wris on kohustatud maksma reisijale hüvitist, kui ta reisilepingut ei täida või täidab seda mittenõuetekohaselt.

Nii sidevahendi (e-post, telefon) abil sõlmitud lepingutele kui ka büroos kohapeal sõlmitud lepingutele ei kohaldata võlaõigusseaduses sätestatud tarbija õigust taganeda lepingust tasuta ja põhjust avaldamata 14 päeva jooksul.

2. Reisidokumendid ja reisikindlustus
Enne lepingu sõlmimist peab reisikorraldaja andma reisijale üldist informatsiooni sihtkohamaa passi- ja viisareeglitest, kaasa arvatud keskmiselt viisa hankimisele kuluvast ajast. Täpsemad nõuded reisidokumentide kohta on tehtud kättesaadavaks siin.

Reisikorraldaja soovitusi järgides peab reisija ise hoolitsema reisiks vajalike reisidokumentide hankimise eest (pass, viisa, kindlustus, vaktsineerimistõendid) ning kontrollima nende õigsust ja kokku sobivust piletiga. Juhul, kui reisikorraldaja on oma teavitamiskohustuse täitnud, ei vastuta ta reisijale tekkiva kahju eest juhul, kui reis jääb ära või katkeb puudulike reisidokumentide (nt mittenõuetekohane pass) või viisa andmisest keeldumise või selle puudumise pärast.

Pakettreis ei sisalda reisikindlustust, mistõttu soovitab reisikorraldaja reisijal vajalikud reisikindlustuse lepingud sõlmida. Mõistlik on kindlustusega katta riskid elule ja tervisele, varale aga ka erinevate põhjustega reisitõrgetele. Wris soovitab reisijatel kontrollida, et kõik spordi- ja muud harrastused, mida reisijad oma reisi raames ette võtavad (või mida reisijad ise oma reisi ajal eraldi korraldavad), oleksid kindlustuspoliisiga kaetud. Wris ei vastuta mistahes kulude eest, mida reisija või kannab enne reisi, reisi ajal või pärast reisi ostetud reisikindlustuse ebasobivuse või ebapiisavuse tõttu.

3. Sihtkoha turvalisusriskid
Reisikorraldaja annab enne reisi infot reisiga seotud võimalikest spetsiaalsetest riskidest ja sihtkohamaa üldistest tervishoiueeskirjadest. Reisija vastutab ise oma tervisliku seisundiga seotud spetsiaalsete juhiste hankimise eest. Lisaks tuleb reisijale anda juhised võimaliku haigestumise või muu sarnase juhtumi puhuks.

Reisija turvalisuse eest välismaal vastutavad reisijatele lisaks esmajoones kõnealuse riigi ametivõimud. Reisija peab tegutsema sihtkoha asjaolusid arvestades.

Sihtkohamaa turvalisust ja muud sihtkohta puudutavat olulist teavet saab Välisministeeriumist ja Terviseametist ning muudest tervise- ja heaolu asutustest; näiteks nende institutsioonide veebilehtedelt: http://reisitargalt.vm.ee ja http://www.terviseamet.ee/nakkushaigused/reisimine-ja-tervis.html. Reisija peab tutvuma sihtkohamaa olukorraga muuhulgas eespool mainitud teabe abil.

4. Lepingu sõlmimine, tasu maksmine
Siduv leping reisija ja reisikorraldaja vahel jõustub, kui reisikorraldaja on edastanud reisijale püsival andmekandjal kogu nõuetekohase teabe ja reisikorraldaja poolt nõutud reisitasu esimene osamakse on makstud hiljemalt tähtajaks.

Reisitasu makstakse täismahus kas tellimuse vormistamisel või eraldi kokku lepitud tähtajaks.

Reisigrupi esindaja all mõistetakse reisijat, kes teistele reisijatele reisiteenust ostab, teisi esindab. Reisijal või reisigrupi esindajal on kohustus teavitada Wris’i klienditeenindust juhul, kui reisikinnitus ei ole ööpäeva jooksul alates broneeringu tasumisest saabunud. Reisikorraldajal on kohustus väljastada reisiteenuse kasutamist andvad dokumendid nagu lennupilet, hotelli kinnitus ning võimalikud transfeeride ja ekskursioonide kinnitused vms piletid hiljemalt 48 tundi enne reisi algust. Kõik reisidokumendid saadetakse reisigrupi esindaja juhiste kohaselt reisijate aadressidele ja/või reisigrupi esindajale. Reisigrupi nimel võib broneeringusse muudatusi teha ainult reisigrupi esindaja üksi või koos muudatust sooviva reisijaga.

Reisija või reisigrupi esindaja vastutab reisikorraldajale tema poolt antud andmete, nagu näiteks reisi aeg, reisijate nimed, sünniajad, muud isikuandmed ja reisijate erivajadused, õigsuse ja õigeaegse teatamise eest. Reisikorraldaja ei vastuta kahju eest, mis tulenevad reisija või reisigrupi esindaja poolt antud ebaõigetest või puudulikest andmetest.

Reisijad on kohustatud reisile kaasa võtma nii reisikinnituse kui ka värskeimad reisidokumendid (kinnitus lennupiletist ja nii majutust kui ka muid võimalikke lisateenuseid puudutavad dokumendid).

5. Reisi hinnas sisalduvad teenused, laste erireeglid
Wris pakettreisid põhinevad reisijate veol (v.a tellimuslennud) ja reisitasu aluseks on tellimise vormistamise hetkel kehtivad hinnakirjad, valuutakursid ja eeskirjad. Hinnad kehtivad alates sellest hetkest, kui nad välja kuulutatakse ega puuduta enne seda tellitud reise. Wris jätab endale õiguse muuta käesolevaid tingimusi, reisitasusid enne pakettreisi lepingu sõlmimist. Wris jätab endale õiguse tõsta kokkulepitud reisihinda vastavalt käesolevatele tingimustele.

Reisi hinnas sisalduvad kõik maksud, mis on võimalik enne reisile minekut ära maksta. Mitmetes linnades ja sihtkohtades võetakse reisijatelt ööbimisega seotult turismimaksu, mille suurus võib oleneda majutuse asukohast, tasemest ja viibimise kestusest. Neid makse reisitasuga koos ette ära maksta ei saa, need makstakse otse majutusasutusele või ametivõimude määratud esindajale.

Wris’i reisitasu hinnas sisaldub: lennureis valitud reisijaklassis reisi lähtepunktist sihtkohta ja tagasi; majutusteenus koos võimalike söökidega sihtkohas; toitlustamine mandrite vahelistel kauglendudel; elektronposti teel saadetavad reisidokumendid.

Wris pakettreiside baashinnas ei sisaldu: teenustasud; toitlustamine Euroopa ja Lähis-Ida lendudel; transfeerid ja maismaatransport, kui see pole eraldi ära näidatud;  reisiesindaja ja giiditeenus; lennujaamatransfeerid; ekskursioonid; söögid, joogid ja jootrahad; vaktsiinid; reisikindlustus; võimalikud majutus- ja turismimaksud ning muud ametlikud teenustasud sihtkohas; võimalikud teenustasud lennujaamades, mida võetakse maalt lahkudes; viisateenused ja lõivud; reisidokumentide saatmine posti teel.

Reisipagasiga seotud erisoovidest (sh jalgratas, suusad, golfivarustus) aga ka kõikidest muudest reisijate erivajadustest (sh ratastool ja erimenüü lennuki pardal) tuleb teavitada Wris’i juba aegsasti enne reisi algust, kuid igal juhul mitte hiljem kui 48 h enne reisi algust. Lisateenuste kinnitamine lennule sõltub lennufirma reeglitest ja võimalustest antud lennul.

Reiside eripakkumisi ja soodustusi ei rakendata tagasiulatuvalt enne pakkumist ostetud reisidele.

Alla 2 aastasel lapsel ei ole õigust oma istekohale lennukis ega oma voodikohale majutusasutuses. Juhul, kui talle soovitakse oma iste- või voodikohta, käsitletakse tema broneeringut nagu 2-11. aastase lapse oma. Juhul, kui laps saab reisi ajal 2-aastaseks, tehakse talle broneering kui lapsreisijale ja tal peab olema lennukis oma istekoht. Lastega reisides ja soovides neile kindlustada majutusasutuses lisavoodi olemasolu, peab reisija sellest soovist informeerima reisikorraldajat reisi tellimisel.

6. Reisikorraldaja abistamiskohustus
Juhul, kui reisija reisi ajal haigestub, satub õnnetusse või kuriteo ohvriks või kannab mistahes muud kahju, peab reisikorraldaja andma viivitamata raskustesse sattunud reisijale teavet tervishoiuteenuste, kohalike võimuorganite ja konsulaarteenuste kohta, organiseerima reisijale võimaluse sidevahendi kasutamiseks ning aitama reisijal teha alternatiivseid reisikorraldusi ja andma muud asjakohast abi. Reisija vastutab ise nende või muude olukorrast tingitud (nt uus veoteenus, lisaööbimised hotellis ning reisikorraldajale tulevad võimalikud lisakulud) erakorraliste kulude eest, mis reisikorraldajale tema olukorra tõttu kaasnevad. Juhul, kui reisi ajal ilmneb alajaotuses 10.b. väljatoodud olukord, peab reisikorraldaja sellele vastavalt reisijat abistama ja püüdma võimaluste piires reisijale tekkivat kahju piirata.

Reisikorraldaja võib oma antud abi eest küsida mõistlikku tasu juhul, kui reisija on põhjustanud raskused kas tahtlikult või ettevaatamatuse tõttu. Tasu suurus ei saa siiski olla suurem reisikorraldajale abi andmisest tulenenud tegelikest kuludest.

Wris’i pakettreisidel ei ole sihtkohas oma esindajaid, mistõttu peab reisija abivajaduse korral võtma ühendust Wris’i klienditeenindusega telefonil +372 533 09 747, mis on avatud ööpäevringi.

7. Reisija kohustused ja vastutus
Reisijal on reisi ajal kohustus järgida ametivõimude, reisikorraldaja või reisikorraldaja esindaja poolt antud reisi teostamisega seotud juhiseid ja eeskirju ning hotellides ja veoteenust osutatavates ettevõtetes kehtivaid reegleid.

Reisija ei tohi oma käitumisega häirida teisi reisijaid. Juhul, kui reisija rikub oluliselt oma kohustusi, võidakse teda reisile mitte lubada või ta reisilt maha jätta. Sellisel juhul ei ole reisijal õigus reisitasu tagasi saada ja ta vastutab ise kõikide tagasireisimisest tulenevate kulude eest.

Reisija vastutab kahjude eest, mis ta oma tahtliku või ettevaatamatu käitumisega reisikorraldajale või kolmandatele osapooltele tekitab.

Reisija peab andma reisikorraldajale sellised kontaktandmed, mille kaudu teda enne reisi ja reisi ajal kätte saab.

Reisija vastutab ise tagajärgede ja/või kulude eest juhul, kui ta kasutab pakettreisi teenuseid või selle osasid teisiti, kui pakettreisi lepingus on kokku lepitud. Näiteks pakettreisis sisalduvate veoteenuste osaline või täies ulatuses kasutamata jätmine (näit. lennupiletite või lendude mittekasutamine selleks ettenähtud järjekorras) võib viia muude teenuste kasutusõiguse kaotamiseni, piiramiseni või lennupiletite tühistamiseni.

Reisija kohustuseks on valvata oma reisi ajal hoolsasti oma isiklikke esemeid. Wris ei võta mingit vastutust hotellitubadest või seifidest, tänaval või muudes paikades toiminud varguste eest.

8. Reisija õigus tühistada reis enne reisi algust
Reisijal on õigus reis igal ajal enne reisi algust tühistada. Wris’i reisid on liinilendudel põhinevad individuaalsed reisid ja kuuluvad seetõttu eritingimustega ja eri tüüpi reiside hulka, mille muutmis- ja tühistamiskulud on määratletud erandlike sätetega, nagu näiteks lennufirma ja muude pakettreise pakkuvate reisibüroode ja reisikorraldajate siduvad broneerimis- ja müügitingimused.

Igat tühistamist käsitletakse juhtumipõhiselt. Juhul, kui midagi on vaja muuta või tühistada, peab reisija võtma viivitamatult ühendust Wris klienditeenindusega.

Wris pakettreisiks valitud lennu ja muude reisiteenuste kinnitamine toimub automaatselt peale reisi eest tasumist, samaaegselt hakkavad kehtima reisikorraldajat siduvad teenusepakkujate broneerimis- ja müügitingimused. Sageli ei luba lennuettevõtjate ja muude reisiteenuste pakkujate broneerimis- ja müügitingimused tagasimakseid peale broneeringu kinnitamist toimuvate muutuste ja tühistamiste korral, mistõttu võimalik reisitasu tagasi maksmine võib olla piiratud või pole võimalik.

Liinilendudel põhinevate ja individuaalselt koostatavate Wrisi pakettreiside edasimüümine või asendusteenuste kasutamine tühistamise puhul ei ole võimalik. Tühistamistasu on maksimaalselt võrdne pakettreisi hinnaga, millest on maha arvatud tühistamisest tulenevad võimalikud kokkuhoitud kulud. Lisaks tühistamistasule tuleb tasuda ka bürookulud (teenustasu) vastavalt reisikorraldaja teenuste hinnakirjale, millega kompenseeritakse erinevates tööetappides tehtud kulud vastavalt Wris hinnakirjale, mis on kättesaadav siin. Reisija soovil esitab reisikorraldaja selgitused tühistamistasu suurusele ja jaotusele pakettreisi eri osade kohta.

Juhul kui reisi hind on koostatud nii, et kahest või enamast reisijast koosnev reisigrupp või seltskond majutatakse samasse tuppa või korterisse ja üks või rohkem seltskonna liikmeid tühistab reisi, on reisikorraldajal õigus eespool mainitud tühistamiskuludele lisaks nõuda tühistamisest tulenevast majutuse alakasutamisest põhjustatud kulude hüvitamist. Reisi tühistanud ja reisil osalevad seltskonna liikmed vastutavad solidaarselt nimetatud kulude maksmise eest reisikorraldajale. Reisikorraldaja ja reisile minev reisiseltskond võivad eespool nimetatud elukoha asendamiseks koos kokku leppida reisiseltskonnale asjakohasema majutuse, sel juhul vastutab võimalike lisakulude eest reisile minev seltskond.

Juhul, kui reisija ei tühista reisi ja reisija ei saabu kokkulepitud kohta kokkulepitud ajal või juhul, kui reisija ei saa reisil osaleda sellepärast, et tal ei ole temast tulenevatel põhjustel reisiks vajalikke dokumente nagu näiteks kehtiv pass, viisa, isikut tõendav dokument või vaktsiinitõend, ei ole tal õigust makstud reisitasu tagasi saada.

9. Reisija õigus tühistada reis enne reisi algust reisikorraldaja tehtud muudatuste tõttu või asjaolude tõttu sihtkohas.
Reisija võib reisi tühistada juhul, kui:

a) reisikorraldaja muudab olulisel määral reisi korraldust. Oluliseks muudatuseks peetakse näiteks sõiduvahendi muutmist, mis pikendab oluliselt reisiaega; selliseid väljumis- või saabumisaegade muudatusi, mis põhjustavad reisijale olulisi raskusi või lisakulutusi, sihtkoha muutust või majutuse kvaliteeti oluliselt alandavat muutust ning oluliselt reisi iseloomu mõjutavat muudatust; või
b) tal on alust arvata, et reisikorraldaja võimalused teostada reis kokkulepitud viisil on pärast lepingu sõlmimist oluliselt raskendatud sihtkohas või selle läheduses asetleidva sõjategevuse, muude tõsiste turvalisusprobleemide nagu näiteks terrorism, looduskatastroofide (veeuputused, maavärinad või ilmastikutingimused), streigi ja märkimisväärsete terviseriskide tõttu nagu näiteks sihtkohas esinev raske haigus või muu sarnane olukord. Tühistamise aluseid hinnates võetakse arvesse Eesti ametivõimude seisukoht või nt Eesti esinduse ametlik teadaanne seoses nimetatud asjaoludega või
c) kui reisi algus või lõpp muutub kokkulepitust ajast: rohkem kui 24 tundi üle 7 ööpäeva kestvate reiside korral; rohkem kui 12 tundi 2 – 6 ööpäeva kestvate reiside korral; vähem kui 2 ööpäeva kestvate reiside korral hinnatakse olukorda juhtumipõhiselt; või
d) reisijal on mõni muu kaalukas põhjus oletada, et reisikorraldaja teenustes on tegemist olulise puudusega.

Reisikorraldaja peab teatama muudatustest püsival andmekandjal ja teatest peab selguma, milliseid muudatusi reisikorraldaja kavatseb teha, kas muudatused vähendavad pakettreisi kvaliteeti või alandavad selle väärtust ning kui suure võimaliku allahindluse reisija tänu tehtud muudatustele saab ja kas need muudatused annavad õiguse reis tühistada.

Reisija peab viivituseta reisikorraldajat tühistamisest teavitama. Kui reisija ei teata muudatusi käsitlevas teadaandes mainitud mõistliku aja jooksul, et ta reisi tühistab, arvestatakse, et reisija on ette pandud muudatustega nõus.

Kui reisija tühistab reisi eelpool mainitud juhtudel, on reisijal õigus makstud reisitasu tagasi saada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödudes ajast, kui reisija on lepingu tühistanud. Siiski puudub reisijal õigus tühistada reis tühistamistasu maksmata juhul, kui alajaotuses käesolevas artikli punktis b) toodud olukord oli reisijale teada juba lepingut sõlmides.

10. Reisija õigus reis katkestada ja leping reisi ajal üles öelda
Reisijal on õigus reis katkestada juhul, kui:

a) reisi teostus osutub nii puudulikuks, et reis ei vasta algselt kavandatud eesmärgile, või
b) reisi ajal ilmneb artikli 9 punktis b) kirjeldatud olukord ja reisija ei ole lepingut sõlmides saanud sihtkoha sellise olukorraga mõistlikult arvestada (olukord on muutunud).

Reisi katkestades või lepingut üles öeldes on reisijal õigus tagasi saada makstud reisitasu ja muud reisikorraldajale makstud tasud. Juhul, kui reisikorraldaja tegutsemisest on olnud reisijale kasu, siis see kasu (nt reisi toimunud osa, reisi ajal pakutud söögid või reisija poolt ära kasutatud sissepääsupiletid) võetakse reisitasu määra arvutades arvesse.

Juhul, kui reisija katkestab reisi käesoleva artiklis a) toodud põhjustel, peab reisikorraldaja vajadusel oma kuludega korraldama reisija veo tagasi reisi lähtekohta. Vedu tuleb organiseerida vastavalt algselt kokku lepitud sõiduvahendiga kas reisi lähtepunkti või muusse kokku lepitud kohta.

Juhul, kui reisija katkestab reisi käesolevas artiklis b) esitatud põhjustel ja reisikorraldaja ei aita teda kojusõidu korraldamises, võib reisija ise vajalikud meetmed tarvitusele võtta. Siiski peab reisija proovima piirata võimalike reisikorraldaja vastutusele jäävate kulude hulka ja muud kahju.

11. Reisija õigus lepingut muuta ja leping üle anda teisele isikule
Reisijal on õigus enne reisi algust lepingut muuta. Selle eest nõutav tasu põhineb tegelikel kuludel, mis reisikorraldaja maksab vastavalt liinilennu pileti ja muude reisiteenuste broneerimis- ja müügitingimustele sh muutmis ja tühistamistingimustele. Lisaks muutmistasule tuleb reisijal tasuda reisikorraldaja teenuste hinnakirja alusel bürookulud, millega kaetakse seni reisi korraldamiseks tehtud töökulud.

Nagu eespool mainitud põhinevad Wris’i pakettreiside veoteenused liinilendudel, pakettreisid koostatakse individuaalselt ja nende aluseks ei ole eelnevalt omandatud tellimuslendude kvoodid. Liinilendudel põhinevate ja individuaalselt koostatavate pakettreiside edasimüümine ja asendusteenuste kasutamine muutmise korral ei ole võimalik.

Wris’i pakettreisideks valitud lennud ja muud reisiteenused kinnitatakse automaatselt peale reisi eest maksmist, samaaegselt hakkavad kehtima reisikorraldajale siduvad teenusepakkujate broneerimis- ja müügitingimused. Sageli ei luba lennuvedajad ja muude reisiteenuste pakkujate broneerimis- ja müügitingimused tagasimakset või muudatuse tegemist peale broneeringu kinnitamist, mistõttu võimalikku muudatust võidakse käsitleda pileti tühistamisena või on muudatuste tegemise võimalused väga piiratud.

Reisijal on õigus muuta kinnituses olevaid reisija andmeid või anda lepinguga seotud õigused üle isikule, kes vastab võimalikele reisil osalemisega seotud tingimustele.

Lepingu üle andmisest või andmete muutmisest tuleb reisikorraldajat teavitada hiljemalt 7 päeva enne reisi algust. Teavitada võib ka hiljem juhul, kui see ei põhjusta reisikorraldajale ebamõistlikke raskusi.

Lepingu üleandja ja vastuvõtja vastutavad ühiselt reisitasu ja hüvitise maksmise eest reisikorraldajale.

12. Reisitasu muudatused
Reisikorraldajal on õigus peale lepingu sõlmimist tõsta reisitasu aga ka kohustus langetada reisitasu alljärgnevatel alustel:
a) veokulude muutus, mis tuleneb kütuse ja muude energiaallikate hinnast või
b) reisi hinda mõjutavate maksude või reisiteenustele kolmandate osapoolte poolt seatud tasude nagu näiteks lennujaama- või sadamamaksudega seotud tasude või sihtkoha-või linnamaksude muutused. Maksud ja tasud võivad olla määratud nii lähteriigi kui ka sihtkoha ametivõimude poolt või
c) reisi kulusid mõjutavate valuutakursside muutus, mille määrab ära kuus nädalat enne reisi algust kehtinud valuutakurss. Võrdluskursina kasutatakse selle päeva valuutakurssi, mida reisikorraldaja on kasutanud hinnakalkulatsiooni alusena. Juhul, kui hinnakalkulatsiooni aluseks olevast kursist ei ole eraldi teavitatud, kasutatakse võrdluskursina lepingu sõlmimise päeval kehtinud valuutakurssi.

Reisitasu tõus ei tohi olla suurem kui kulutuste tõus. Reisikorraldaja peab reisijat uuest tasust teavitama nii pea kui võimalik ning lisaks selgitama, mis on tasumuudatuse aluseks ja milliseid pakettreisi osi muudatus puudutab. Muudatusest peab reisijat informeerima püsival andmekandjal hiljemalt 20 päeva enne reisi algust.

Juhul, kui reisitasu tõstetakse peale lepingu sõlmimist rohkem kui 8% on reisijal õigus leping üles öelda. Reisija peab lepingu ülesütlemisest teavitama reisikorraldajat viimase poolt määratud mõistliku ajavahemiku jooksul või kui tähtpäeva ei ole teatatud, siis 7 päeva jooksul alates päevast, mil reisija sai teate hinnatõusu kohta. Elektroonilisel teel edastatud teade loetakse kätte saaduks samal päeval, kui reisikorraldaja selle saatis. Juhul, kui teate saabumise aja kohta ei saa anda muud selgitust, loetakse posti teel saadetud teade kätte saaduks 7 päeval pärast selle saatmist. Juhul, kui reisija ütleb lepingu üles, tuleb tagastada talle tema poolt makstud reisitasud viivituseta, kuid hiljemalt 14 päeva jooksul alates lepingu ülesütlemisest.

13. Reisikorraldaja poolt tehtavad muudatused
Juhul, kui reisikorraldaja teeb pakettreisi lepingusse enne reisi algust reisi kogumit arvestades väheolulisi muudatusi, ei ole reisijal õigust reisi tühistada ega saada alandatud hinda või kahjutasu. Väheoluliste muudatustena võidakse käsitleda selliseid muudatusi, milleks reisija oleks võinud sihtkohta või reisi olemust silmas pidades mõistlikkuse piires valmis olla. Reisikorraldaja peab reisijat muudatustest teavitama püsival andmekandjal selgelt ja arusaadaval viisil.

Vähesest osalejate arvust tulenevalt on reisikorraldajal õigus reisi või reisiseeria tühistamise asemel muuta veovahendit, marsruuti ja ajagraafikut, kui muudatused ei muuda oluliselt reisi olemust. Muudatustest tuleb reisijat teavitada hiljemalt:
1) 20 päeva enne reisi algust juhul, kui reisi kestvus on üle 6 päeva;
2) 7 päeva enne reisi algust juhul, kui reisi kestvus on 2-6 päeva;
3) 48 tundi enne reisi algust juhul, kui reisi kestvus on vähem kui 2 päeva.

14. Reisikorraldaja õigus reis tühistada ja katkestada
Reisikorraldajal on õigus reis tühistada, kui:
a) reisile ei ole registreerunud piisavalt osalejaid ja reisikorraldaja on maininud lepingueelses infos või muudes materjalides (nt reisiprogrammis või teistes reisidokumentides), et reisi toimumine oleneb osalejate arvust. Nõutav osalejate arv võib puudutada ühte kindlat reisi või teatud sihtkohta tehtavaid reisiseeriaid. Reisijat tuleb reisi tühistamisest teavitada hiljemalt:
1) 20 päeva enne reisi algust, kui reis kestab üle kuue päeva;
2) 7 päeva enne reisi algust, kui reis kestab kaks kuni kuus päeva;
3) 48 tundi enne reisi algust, kui reis kestab alla kahe päeva.

b) reisikorraldaja võimalused reisi teostamiseks kokkulepitud viisil on pärast lepingu sõlmimist oluliselt raskendatud sihtkohas või selle läheduses asetleidva sõjategevuse, muude tõsiste turvariskide nagu terrorismi, loodusõnnetuse (üleujutused, maavärinad, ilmastikuolud), streigi, inimeste tervist oluliselt mõjutavate riskide (tõsise haiguse esinemine reisisihtkohas) vms olukorra tõttu. Põhjuseks võivad olla ka oluliste teenuste nagu elektri- ja veevarustuse katkestus reisisihtkohas näiteks loodusõnnetus või streik. Reisijat tuleb teavitada reisi tühistamisest esimesel võimalusel.

Kui käesoleva artikli punktis b) nimetatud olukord tekib reisi ajal, on reisikorraldajal õigus reis katkestada ja reisiprogrammi muid hädavajalikke muudatusi teha. Reisi tühistamise korral peab reisikorraldaja tagastama reisija poolt tehtud maksed hiljemalt 14 päeva jooksul pärast reisi tühistamist.

15. Reisikorraldaja õigus leping üles öelda
Reisikorraldajal on õigus leping üles öelda, kui reisija ei ole reisi eest viimaseks kokkulepitud kuupäevaks täielikult või osaliselt tasunud. Reisikorraldajal on õigus leping üles öelda eeldusel, et reisija on saanud sobiva maksetähtaja. Dokumendis, kus maksetähtaeg fikseeritakse, tuleb ära märkida reisikorraldaja õigus tühistada leping maksetähtaja eiramise korral.

16. Puudused reisikorraldaja tegevuses
Reisikorraldaja tegevuses on puudus, kui:
a) reis ei vasta teenuste või muu korralduse poolest sellele, milles on kokku lepitud või mida võib pidada kokkulepituks või
b) reisikorraldaja on eiranud nõuet anda reisijale seaduses ettenähtud teavet reisile rakendatavatest tingimustest, reisi sisust, vajalikest reisidokumentidest, reisi puudutavatest tervisenõuetest, veost, ajagraafikutest jm vajalikku informatsiooni, nagu näiteks juhiseid reisi ajal toimuva võimaliku haigestumise, õnnetuse vms puhkudeks, ja võib eeldada, et see on mõjutanud reisija otsust või
c) reisikorraldaja on eiranud oma abistamiskohustust.

Reisija peab olema valmis mõistlikeks veograafiku muutusteks. Puuduseks ei peeta veograafiku muutust, mille tulemusena reisisihtkohas viibimine lüheneb või pikeneb vähemalt 2 tundi, kuid alla 5 ööpäeva kestva reisi puhul maksimaalselt 4 tundi, 5 – 8 ööpäeva kestva reisi puhul maksimaalselt 5 tundi ja üle 8 ööpäeva kestva reisi puhul maksimaalselt 8 tundi. Kui reis kestab alla 2 ööpäeva, hinnatakse puudust iga juhtumi puhul eraldi.

Tegemist ei ole puudusega, kui reisija ei kasuta reisis sisalduvat veoteenust ega teisi teenuseid või kasutab neid ainult osaliselt.

17. Puudusest teavitamine ja puuduse kõrvaldamine
Reisija ei saa tugineda puudusele, kui ta ei teata sellest reisikorraldajale esimesel võimalusel pärast seda, kui ta puuduse avastas või kui ta oleks pidanud selle avastama. Puudusest, mida on võimalik kõrvaldada reisi ajal, tuleb reisikorraldajale teatada nii ruttu kui võimalik, see on koheselt, kui teenuse kasutamises takistus ilmnes.

Pakettreisis olevast puudusest, mis häirib või takistab teenuste kasutamist tuleb teavitada Wris klienditeenindust ööpäevaringselt. Kui puuduse viivitamatu parandamine ei ole vajalik, peab reisija andma puuduse kõrvaldamiseks mõistlikult aega. Mõistlikku aega arvutades tuleb võtta arvesse reisi pikkust, sihtkohta ja muid reisi liigiga seotud küsimusi.

Reisikorraldaja peab puuduse viivitamatult oma kulul kõrvaldama või kui viivitamatu kõrvaldamine ei ole vajalik, siis tuleb puudus kõrvaldada reisija poolt määratud mõistlikuks tähtajaks ja viisil, mis reisijale kulutusi ega olulist kahju ei põhjustaks. Mõistlikku puuduse kõrvaldamise tähtaega määrates arvestatakse puuduse liiki ja selle tähtsust reisijale ning reisikorraldaja võimalusi puuduse kõrvaldamiseks.

Puuduse kõrvaldamisele vaatamata võib reisijal olla õigus reisitasu alandamisele puuduse kestuse aja eest ja hüvitisele. Reisikorraldajal ei ole kohustust oma tegevusega seotud puudust kõrvaldada, kui puuduse kõrvaldamine on võimatu või põhjustab reisikorraldajale ebamõistlikke kulutusi. Kulutuste ebamõistlikkust hinnates võetakse arvesse puuduse suurust ja kõnealuse reisiteenuse väärtust.

Kui reisikorraldaja teatab, et ei saa puudust kõrvaldada või kui puudust ei kõrvaldata viivitamatult siis kui see on hädavajalik või reisija poolt määratud mõistliku aja jooksul, võib reisija seda ise teha. Sellisel juhul on reisijal õigus puuduse kõrvaldamiseks tehtud kulutuste hüvitamisele. Kui reisija kõrvaldab ise reisikorraldaja tegevuses esineva puuduse, ei ole reisikorraldaja kohustatud reisijale sellest tulenevaid kulutusi hüvitama juhul, kui need kulutused on ebamõistlikud.

18. Asendusteenuste pakkumine reisiteenuste osutamise ajal
Kui olulist osa reisiteenustest ei saa reisi ajal vastavalt kokkulepitule pakkuda, peab reisikorraldaja ilma reisijatele lisakulutusi põhjustamata pakkuma pakettreisi jätkamiseks kohaldatavaid asendusteenuseid, mis on võimaluste piires oma kvaliteedilt vähemalt kokkulepitud reisiteenuste tasemel. Kohustus pakkuda nimetatud teenuseid puudutab ka juhtumeid, mille puhul reisija tagasisõit reisi lähtekohta ei toimu kokkulepitud viisil.

Reisikorraldaja peab pakkuma reisijale hinna asjakohast alandamist, kui asendusteenuseid sisaldav pakettreis on oma kvaliteedilt pakettreisi lepingus olevast paketist madalam.

Reisija võib talle pakutud asendusteenustest keelduda, kui need ei ole võrreldavad pakettreisi lepingus kokkulepituga või kui pakutud hinna alandamine ei vasta puuduse suurusele. Kui reisija keeldub põhjendatult asendusteenustest või kui neid ei ole võimalik pakkuda, on reisijal õigus hinna asjakohasele alandamisele ja kompensatsioonile isegi siis, kui ta lepingust ei tagane. Kui pakettreis sisaldab veoteenust, peab reisikorraldaja korraldama reisijale ilma viivituseta vastava veo lähtekohta ilma, et see reisijale lisakulutusi põhjustaks.

Kui reisija keeldub ilma eelmainitud aktsepteeritavate põhjendusteta talle pakutud asendusteenustest, ei ole tal õigust hüvitisele ega hinna alandamisele.

19. Õigus hinna alandamisele
Kui puudust ei kõrvaldata reisikorraldaja kulul viivitamatult või kui puudust ei ole võimalik kõrvaldada, on reisijal õigus puuduse ulatusele vastavale hinna alandamisele juhul, kui reisikorraldaja ei tõenda, et puudus tekkis reisija tegevuse tõttu.

Reisijal ei ole õigust hinna alandamisele, kui puudus on reisiteenuste kogumiga võrreldes tähtsusetu. Hinnaalanduse arvutamisel võetakse aluseks pakettreisi kogumaksumus, mitte puudust sisaldanud individuaalse reisiteenuse hind. Puuduse suurust hinnates võidakse võtta arvesse ka reisija individuaalseid vajadusi ja erisoove lepingu sõlmimise ajal.

20. Kahju hüvitamine
Reisijal on õigus hüvitisele kahju puhul, mille on talle põhjustanud reisikorraldaja tegevuses esinev puudus. Reisijal ei ole õigust hüvitisele, kui reisikorraldaja tõendab, et:
a) puudus on tingitud reisijast;
b) puudus on tingitud kolmandatest osapooltest, kes ei ole seotud reisiteenuste pakkumisega ja puudust ei olnud võimalik ette näha või ära hoida;
c) puudus on tingitud vältimatutest ja erakorralistest asjaoludest.

Hüvitatavateks kahjudeks on näiteks reisijale puuduse tõttu osaks saanud ülemäärased kulud ja kasutuks osutunud kulutused, ööbimise korraldamisest tingitud ülemäärased kulud ning mõistlik hüvitis kasutult kulutatud puhkuseaja eest. Viimati nimetatu eeldab reisiteenuste pakkumises esinenud olulist viga.

Reisijal on õigus hüvitisele pagasi hilinemisest tingitud asjade kasutamise võimatuse eest, kui seda võib viivituse kestvust ja muid asjaolusid arvestades pidada reisijale tülikaks.

Reisija peab püüdma kahju suurust võimalikult palju piirata. Reisikorraldaja ei vastuta kahju eest, mis on tingitud reisija enda tegevusest.

Reisijal on õigus nõuda kahju hüvitamist pakettreisilepingu ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 261/2004, millega kehtestatakse ühiseeskirjad reisijatele lennureisist mahajätmise korral ning lendude tühistamise või pikaajalise hilinemise eest antava hüvitise ja abi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EMÜ) nr 295/91 (ELT L 46, 17.02.2004, lk 10–11), Euroopa Parlamendi ja  nõukogu määruse (EÜ) nr 1371/2007 rongireisijate õiguste ja kohustuste kohta (ELT L 315, 03.12.2007, lk 14–41), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 392/2009 reisijate meritsi vedajate vastutuse kohta õnnetusjuhtumite korral (ELT L 131, 28.05.2009, lk 24–46), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1177/2010, mis käsitleb meritsi ja siseveeteedel reisijate õigusi ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 (ELT L 334, 17.12.2010, lk 1–16), Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 181/2011, mis käsitleb bussisõitjate õigusi ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 (ELT L 55, 28.02.2011, lk 1–12), ja rahvusvaheliste konventsioonide alusel. Õhu-, mere- või raudteetranspordi ajal toimunud kahju osas võetakse kahju hüvitise suuruse hindamisel arvesse neid õigusnorme ja lepinguid, mida alltöövõtjana tegutsev veoettevõte või majutusasutus oma tegevuses kohaldab. Kehtivad tegeliku vedaja veotingimused. Nimetatud tingimused moodustavad selgesõnaliselt osa reisija ja reisikorraldaja vahel sõlmitud lepingust. Reisikorraldaja esitab reisija nõudmisel tingimuste koopiad. Reisikorraldaja vastutus ei ole suurem ühegi vedaja vastutusest.

Reisijale makstav hüvitis määratakse tekkinud kahju suuruse põhjal, aga see ei saa mingil juhul ületada reisitasu kolmekordset suurust. Käesolev vastutuse piirang ei puuduta tahtlikult või ettevaatamatuse tõttu tekitatud kahju hüvitamist, samuti kahju hüvitamist reisija surma põhjustamise, talle kehavigastuse tekitamise või tema tervise kahjustamise eest.

Hüvitise saamiseks peab reisija tõendama, et reisikorraldaja tegevuses on puudus ja et talle on põhjustatud kõnealuse puudusega põhjuslikult seotud kahju. Hüvitist nõudval isikul lasub kahju suuruse tõendamiskohustus.

Ükski pakettreiside eeskirjadele vastav õigus hüvitisele või hinnaalandusele ei mõjuta reisijate õigusi, mis tulenevad EL reisijate õigusi käsitlevatest õigusaktidest. Kui aga Teile on makstud hüvitist või antud hinnaalandust pakettreiside eeskirjade, EL reisijate õigusi käsitlevate õigusaktide või rahvusvaheliste konventsioonide alusel, arvestame me pakettreiside eeskirjadest tuleneva hüvitise või hinnaalanduse maha muudest makstavatest hüvitistest või hinnaalandustest, et vältida ülemäärast hüvitamist.

Valitud reisiteenuste hulgas sisalduvaid majutusteenuseid ja muid turismiteenuseid korraldab Wris kohalike tarnijate abil, kes ise võivad kasutada kohalike teenusepakkujate teenuseid. Teistes riikides võivad hügieeni, majutuse ja transpordi standardid olla  madalamad kui vastavad standardid Eestis. Wris’i eesmärgiks on alati kasutada hea mainega tarnijaid. Majutusasutuste ja teiste teenusepakkujate tingimused on kohaldatavad ning need moodustavad selgesõnaliselt osa lepingust. Nimetatud tingimuste kohaselt võib teenusepakkujate vastutus olla piiratud või välistatud. Riigis osutatavate teenuste taseme hindamine toimub vastava riigi kohalike standardite alusel. Pretensioonide korral loetakse, et lepingut on täidetud nõuetekohaselt, kui teenused on vastavuses kohalike standarditega, isegi kui need ei ole kooskõlas Eesti seadustega.

Kuigi Wris püüab vastu tulla iga reisija esitatud erisoovidele (näiteks eriline koht lennukis, toiduga seotud nõudmised või erilised toad v.a. need erisoovid, mis on lepingu oluliseks tingimuseks seatud) ja edastab kõik erisoovid vastavatele teenusepakkujatele, ei saa Wris siiski garanteerida, et sellistele soovidele igakordselt vastu tullakse. Wris ei vastuta mistahes kahju eest, mida reisija kannab seetõttu, et soovi ei rahuldatud.

21. Vältimatud ja erakorralised asjaolud
Vältimatud ja erakorralised asjaolud tähendavad olukorda, mis ei sõltu vastavale olukorrale viitava poole tahtest ja mille tagajärgi ei oleks saanud ära hoida isegi siis, kui oleks rakendatud kõiki mõistlikke meetmeid. Vältimatuteks ja erakorralisteks asjaoludeks võivad muuhulgas olla sõda, sõjaoht, mäss, rahvarahutus või konflikt, terroristide tegevus (tegelik või selle oht), töövaidlused, transpordi, masinatega või seadmetega seotud tehnilised või hooldusprobleemid, energiavarustuse häire, olulised inimeste tervist ähvardavad ohud, nagu näiteks tõsine haiguspuhang reisi sihtkohas, loodusõnnetus või tuumakatastroof, tulekahju, üleujutus, põud, maavärin või halvad ilmastikutingimused, mis muudavad ohutu reisimise sihtkohta pakettreisi lepingus kokkulepitud viisil võimatuks.

Reisikorraldaja ei vastuta kahju eest, mis on tingitud vältimatutest ja erakorralistest asjaoludest ning mida reisikorraldaja ei oleks saanud mõjutada või ka võimalikult hoolika tegutsemise korral vältida. Kui vältimatute ja erakorraliste asjaolude tõttu ei ole lepingus kokkulepitud viisil võimalik korraldada reisija tagasireisi lähtekohta, kannab reisikorraldaja vajaliku ja võimalusel pakettreisi lepingule vastava ning mitte üle kolme öö kestva majutuse kulud juhul, kui reisijaveoteenuse osutaja seda ei tee. Eelnimetatud vastutuse piirang kulude kandmise eest ei puuduta liikumispuudega reisijat või tema saatjat, rasedat naist, saatjata reisivat alaealist ega erilist meditsiiniabi vajavat inimest, kui reisikorraldajat on inimese erivajadustest vähemalt 48 tundi enne reisi algust teavitatud.

Reisikorraldaja ei tohi tagasisõidu hilinemise eest kantava vastutuse piiramiseks tugineda vältimatutele ja erakorralistele asjaoludele, kui asjaomasel reisijaveoteenuse osutajal ei ole kohaldatavate Euroopa Liidu õigusaktide alusel lubatud selliseid asjaolusid aluseks võtta.

22. Broneerimisvead
Reisikorraldaja hüvitab ilma viivituseta reisijale reisikorraldaja poolt kasutatud broneerimissüsteemi tehnilistest puudustest või broneerimise käigus tehtud vigadest tulenevad kahjud. Reisijal ei ole õigust hüvitisele, kui broneerimisviga tuleneb reisijast või vältimatutest ja erakorralistest asjaoludest.

Broneerimisviga võib tuleneda reisijast näiteks siis, kui reisija annab kauplejale vigase või puuduliku teabe reisija või reisi kohta. Vastavalt tavalisele hoolsuskohustusele peab reisija kontrollima üle saadud dokumendid, näiteks broneeringu kinnituse, ja esimesel võimalusel reisikorraldajat avastatud puudustest või vigadest teavitama. Kui reisija eirab läbivaatamise kohustust ja seetõttu kahju kannab, võidakse tema panust talle makstavat hüvitist määrates arvesse võtta.

23. Muude õigusaktide alusel saadud hüvitise vähendamine
Kui reisijale on antud või tagatakse artiklis 20 viidatud reisijate õigusi puudutavate Euroopa Liidu õigusaktidele või rahvusvahelistele konventsioonidele tuginedes hinna alandamist või hüvitist, arvatakse nimetatud hüvitise summa käesolevate tingimuste kohaselt antavast hüvitisest maha.

Reisija on kohustatud teavitama reisikorraldajat eeltoodud muudest allikatest saadud sh teenuseosutajate poolt väljamaksmiseks määratud aga veel välja maksmata hüvitistest.

24. Hüvitusnõuded
Hüvitusnõuded tuleb esitada pakettreiside üldtingimustes sätestatud tingimustel Wrisi klienditeenindusele.

25. Eriarvamused
Reisija ja reisikorraldaja vahelised lahkarvamused lahendatakse võimalusel läbirääkimiste teel. Palume võimlike probleemide tekkimise korral pöörduda kirjalikult aadressil: admin@wris.ee . Tarbijavaidlused lahendatakse tarbijavaidluste komisjonis aadressil Pronksi 12, Tallinn. Vastavalt tarbijakaitseseadusele on tarbijavaidluste komisjonil pädevus lepingust tulenevate vaidluste lahendamiseks, mida osapooled ei ole suutnud läbirääkimiste teel lahendada. Kohtuvaidlused lahendavad pooled Eesti Vabariigi seaduste ja õigusaktidega sätestatud korras tarbija asukohajärgses kohtus.